واحد فروش

واحد فروش

قاسم صمدی
قاسم صمدی
لیسانس جغرافیای انسانی – برنامه ریزی روستایی
زهرا عباسی
زهرا عباسی
لیسانس : مدیریت بازرگانی
مجید مغروری
مجید مغروری
الهه صالح صفت
الهه صالح صفت
لیسانس : دبیری زبان
فرداد رفیع زاده
فرداد رفیع زاده
مهدی فراهانی
مهدی فراهانی
لیسانس حسابداری
زهرا عبادی
زهرا عبادی
لیسانس بایولوژی