ماشینهای اداری و کامپیوتر ماد ایرنا

ماشینهای اداری و کامپیوتر ماد ایرناماشینهای اداری و کامپیوتر ماد ایرنا
تلفن : 044-32245746
فاکس : 044-32220998
نام مدیر : آقای افشین برجسته
آدرس : ارومیه، خیابان امام، روبرو خیابان طرزی، ماشینهای اداری و کامپیوتر مادایرنا
توضیحات : فروش و خدمات پس از فروش انواع محصولات  KodakFujitsuAvisionPlustekContex
موقعیت روی نقشه :